Před studiem

 

Řešíš otázky a problémy, ještě před tím než nastoupíš do školy? Zajímá tě na co by ses měl zaměřit nejdříve? Jak vyplnit přihlášku a jiné papíry? Tady se o tom můžeš dozvědět víc.

 

Krok za krokem

Termíny podání přihlášek

obory s talentovou zkouškou + konervatoře: do 30. listopadu 2019

ostatní obory: do 1. března 2020


 

Termíny přijímacích zkoušek

(JPZ - jednotná přijímací zkouška, ŠPZ - školní přijímací zkouška, TZ - talentová zkouška)

 

TZ do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou:

dva termíny v období 2.1. až 15.1. 2020


TZ na konzervatoř: dva termíny v období:

15.1. až 31.1. 2020


TZ do oboru vzdělávání se sportovní přípravou: 

dva termíny v období 2.1. až 15. 2. 2020


JPZ pro čtyřleté obory a nástavbové obory:

1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020


JPZ pro 6letá a 8letá gymnázia:

1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
2. termín: pátek 17. dubna 2020


JPZ náhradní termíny pro všechny výše uvedené obory:

1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020


ŠPZ náhradní termíny:

následně stanovuje ředitel dané školy


ŠPZ 1. kolo pro maturitní obory:

dva termíny v období 12. až 28. dubna 2020


ŠPZ 1. kolo pro obory se závěrečnou zkouškou:

dva termíny v období 22. až 30. dubna 2020


ŠPZ v dalších kolech:

následně stanovuje ředitel dané školy

V zásadě se dá říci, že existují tři druhy zkoušek, s kterými se můžete jako uchazeči o studium setkat. Jde o jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku a talentovou zkoušku. Tyto zkoušky se vždy konají ve škole, na kterou se hlásíš.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • Tuto zkoušku skládají uchazeči, kteří se hlásí do maturitních oborů a skládá se z písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Termíny konání zkoušek stanovuje MŠMT vždy do 30. září.
Tzn., pokud tě čekají přijímací zkoušky na jaře roku 2020, už na konci září roku 2019 budeš vědět, kdy by se měly konat.

 

 • Termíny budou stanoveny dva. V jakém pořadí vyplníš údaje o školách je na tobě. Nejde o to, která škola je pro tebe rimární, ale jde hlavně o datum přijímací zkoušky, které si volíš.
 • Pokud se budeš hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku budeš konat 2x a z těchto dvou konaných zkoušek se ti počítá vždy ten lepší výsledek.
Nezapomeň, že i když máš dvě přihlášky na stejnou školu a rozdíl je „pouze“ v oboru, tak budeš i tak konat dvě přijímací zkoušky.

 

 • JPZ se koná, i když bys chtěl jít studovat na sportovní gymnázium, kde se koná také TZ, a to proto, že gymnázium je maturitní obor, kde je JPZ ze zákona nezbytná.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

 • Jde o zkoušku, o termínu konání, obsahu a formě rozhodne ředitel dané školy.
 • Pro tuto zkoušku ředitel (škola) vypíše dva termíny. Termín, který ti více vyhovuje, si vybereš a napíšeš ho do své přihlášky. Tento termín je závazný pro konání ŠPZ.
 • K této přijímací zkoušce ti škola zašle pozvánku, a to nejpozději 14 dní před termínem jejího konání.
 • ŠPZ může být vyžadována i u oborů, kde už je JPZ, takže se může stát, že na šokle budeš konat 2 zkoušky (JPZ i ŠPZ).
Není vyloučeno, že na jedné škole budeš vykonávat jak jednotné přijímačky, tak i školní, což znamená, že můžeš  vykonávat na jedné škole až 4 zkoušky - 2 JPZ a 2 ŠPZ.

 

Talentová přijímací zkouška (TZ)

 • Dá se říct, že se jedná o druh školní přijímací zkoušky, které se konají například na sportovních gymnáziích, konzervatořích či jinak umělecky orientovaných oborech.
 • Pro první kolo stanovuje ředitel školy dva termíny, a to do 31. října.
 • Samotná zkouška se pak koná v dřívějších termínech, než JPZ, a to již lednu následujícího roku. Pokud tedy podáš přihlášku v roce 2019, již během ledna 2020 budeš vykonávat TZ.
 • Výsledky této zkoušky se dozvíš do 20. ledna a v případě Gymnázia se sportovní přípravou do 20. února.
 • Gymnázium se sportovní přípravou je jedinou výjimkou, je zde nutné tedy vykonat, kromě TZ i JPZ, u ostatních škol s TZ se JPZ nekoná.

 

 

Pokud se ti úspěšně podařilo vybrat si dva obory, je potřeba pustit se do nezbytného papírování, do vyplňování přihlášek. Jako uchazeč máš možnost podat dvě přihlášky. Pokud se ale hlásíš i na školy, kde konáš talentové zkoušky a podáváš přihlášky v dřívějším datu, můžeš si podat i dvě přihlášky na jiné školy (bez talentové zkoušky).

Termíny podávání přihlášek:

Obory s talentovou zkouškou + konzervatoře 

do 30. listopadu 2019


Ostatní obory 

do 1. března 2020


 

 • Přihlášku na SŠ obdržíš od svého třídního učitele nebo výchovného poradce, popřípadě od konkrétní střední školy, na kterou se hodláš hlásit. Vždy jde ale o jednotný tiskopis vydaný ministerstvem školství, na jejichž stránkách si přihlášku můžete také jednoduše stáhnout. TISKOPISY
 • Přihlášky mají dva podtisky: (jejich obsah se neliší, rozdílná je pouze barva)

Růžový, který je určena pro vzdělávání ve dvou- a tříletých oborech, které jsou ukončeny výučním listem (VL), ve čtyřletých oborech vzdělávání s maturitní zkouškou (MZ), v šestiletém i osmiletém gymnaziálním vzdělávání s MZ. Jinými slovy u všech oborů, kde není stanovena talentová zkouška.

Modrý pak slouží pro uchazeče všech forem vzdělávání, kde je předepsána povinná TZ.

Jednoduše řečeno – když děláš talentovky, potřebuješ modrou přihlášku a  na obory bez talentovky „jen“ růžovou.

 

 • Přihlášku je možné vyplnit ručně nebo elektronicky, v obou případech ale musí být opatřena vlastnoručním podpisem uchazeče nebo zákonného zástupce.
 • Informace, které se do přihlášky vyplňují, musí být na obou přihláškách totožné.
 • V některých případech je nutné k přihlášce přiložit i další dokumenty a přílohy, které škola vyžaduje (např. zdravotní způsobilost), aby byly splněny všechny podmínky dané školy. O těchto podmínkách poskytuje informace každá škola individuálně. (Bližší informace najdeš v sekci „Další požadavky k přijímací zkoušce“).
Přihlášku za tebe musí podat rodiče z toho důvodu, že nejsi plnoletý. Je ale  nezbytné, abys k tomu dal písemný souhlas.

 

Vzor přihlášky

Státní školy, soukromé, obecní, církevní a krajské školy. V České republice se nachází střední školy, které spadají pod různé zřizovatele. Požadavky na přijímací zkoušky se mohou lišit právě v závislosti na řediteli dané školy. Kromě JPZ tudíž můžeš vykonávat třeba i ŠPZ nebo musíš splnit další kritéria školy, které mají stanovené.

Další možné požadavky, se kterými se můžeš setkat (pořadí bodů níže nehraje roli):

 • diplomy z různých olympiád (matematická, přírodovědecká atd.)
 • praktická zkouška z tělesné výchovy
 • (potvrzení o logopedickém či jiném speciálním vyšetření)

Záleží na dané škole, jaké požadavky a kritéria si stanoví. Proto, aby ses o těchto požadavcích dozvěděl co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

 

Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

 • se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování)
 • se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování)
 • se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu)

Tito uchazeči s SVP, mají možnost úpravy podmínek přijímacího řízení. Musí ale spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Pokud je tento formulář doložen k přihlášce, může dojít k úpravě podmínek JPZ, ty jsou ale v plné kompetenci ředitele školy:

 • navýšení časového limitu
 • kompenzační pomůcky
 • úprava učebny a zkušebního místa
 • využití služeb podporující osoby
 • možnost alternativního zápisu odpovědí
 • úprava zkušební dokumentace

Přehled ŠPZ:

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
 • Speciálněpedagogické centrum (SPC)
 • Středisko výchovné péče (SVP)

Více podrobných informací o ŠPZ naleznete na: UPOL
Více podrobných informací o speciálním vzděláváním naleznete na: Problematika speciálního vzdělávání

Individuální vzdělávací plán


Za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může přihlášku podat ředitel daného zařízení, který o tom informuje zákonné zástupce uchazeče.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, je na žádost možné prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z ČJL, tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL. Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto osob škola ověří rozhovorem.
 

Pokud chceš dosáhnout u přijímaček svého nejlepšího výkonu a nechceš nic ponechat náhodě, můžeš využít zdrojů, kde se seznámíš s tím, jak jednotné přijímací zkoušky vypadají. Nejenom, že budeš vědět, jakou strukturu testy mají, ale uděláš si lepší představu o požadovaném obsahu.

Celou jednotnou přijímací zkoušku připravuje i vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Tuto organizaci určitě znáš taky pod zkratkou Cermat. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání nabízí možnost absolvovat bezplatný online kurz zaměřující se na organizaci přijímacího řízení.

Pokud si chceš vyzkoušet přímo obsah jednotlivých testů, je to jen dobře, dej si ale pozor na věrohodnost informací. Centrum nenese žádnou odpovědnost za jakákoli podpůrná opatření a přípravné testy, které na internetu kolují. Jejich obsah se nemusí shodovat s obsahem jednotné přijímací zkoušky. Obracej se proto raději pouze na důvěryhodné zdroje:

 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání:

Jednotná přijímací zkouška

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Přijímání na střední školy a konzervatoře

 • Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Kontakty Centra

 • Facebookový profil Jednotné přijímačky

Jednotné přijímací zkoušky


 

Nadešel den D a tebe čekají přijímací zkoušky, které budou vypadat následujícím způsobem.

 • Obsahově se didaktické testy skládají z testu českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (M) a jsou založeny na znalostech, které bys měl získat na základní škole. Ale i tak tě může leccos překvapit.
 • Celková délka času na test je u ČJL 60 min a u M 70 min.
 • Maximální počet bodů, kterého můžeš u každého testu dosáhnout je 50 bodů, minimum pak není nastaveno, záleží čistě na každé škole, jakou minimální bodovou hranici zvolí.
 • Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána.
 • U testů z matematiky můžeš ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby.
 • Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku a  matematicko-fyzikální tabulky.
 • Obecně nelze používat žádné další pomůcky, které by mohly pozitivně ovlivnit výsledek příjímací zkoušky.
Pokud se na škole, na kterou se hlásíš, budou konat i školní přijímací zkoušky, potřebné informace o jejich formě a obsahu bys měl najít na webových stránkách dané školy, kde se většinou objevuje i vzor těchto testů z minulých let, aby sis mohl vytvořit představu o tom, jak bude test vypadat. Stejně tak bys tam měl najít všechny další požadavky, které škola ke školní přijímací zkoušce uvádí.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia se řídí stejnými podmínkami, které byly již popsány výše. Je několik možností, kdy na tato gymnázia můžeš jako uchazeč nastoupit.

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil sedmý ročník základní školy

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil pátý ročník základní školy

Do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeě hlásit jako:

 • uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončil základní školu, a splnili podmínky pro přijetí na konzervatoř

Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil pátý ročník na základní škole, a splnili podmínky pro přijetí na konzervatoř.

Může se stát, že ze závažných důvodů se k přijímací zkoušce nemůžeš dostavit. V takovém případě je ale nutné, abys svoji neúčast písemně omluvil, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli dané školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který stanovuje také ministerstvo školství, ve stejnou dobu, jako termín řádné přijímací zkoušky, tedy do 30. září. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Stejné podmínky týkající se omluvy z přijímací zkoušky mají i nezletilí uchazeči s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. S výjimkou, že omluvu může doručit buď zákonný zástupce nebo ředitel příslušného zařízení.

 

Hodnocení a výsledky jednotné přijímací zkoušky zajišťuje také Centrum, a to do 28. dubna 2020 po vykonání JPZ. V případě oborů s talentovou zkouškou se dozvíš výsledky  do 20. ledna, u Gymnázia se sportovní přípravou je to pak do 20. února. Pokud jsi na škole konal i ŠPZ, musíš úspěšně zvládnout obě zkoušky, jak JPZ, tak i ŠPZ, která je také jednou z podmínek přijetí. Teprve potom se rozhodne o tvém přijetí.

Ředitel totiž hodnotí výsledky dle splnění následujících kritérií:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky
 • výsledek školní přijímací  zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení)
 • vysvědčení a hodnocení z předchozího vzdělávání
 • další skutečnosti, které dokládají vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení min. 60% (do zbylých 40% se pak zařazují kritéria, jako je například právě prospěch na ZŠ. Ředitel školy může, ale také nemusí další kritéria zvolit. V případě Gymnázia se sportovní přípravou má JPZ pouze 40%. Vždy se započítává lepší dosažený výsledek JPZ.

Na základě všech výsledků uchazeče je pak ředitelem školy stanoveno pořadí přijatých uchazečů.

Výsledky JPZ a rozhodnutí o přijetí u maturitních oborů, včetně Gymnázia se sportovní přípravou se dozvíš do dvou pracovních dnů od ředitele školy potom, co Centrum zveřejní hodnocení uchazečů.

U škol, kde uchazeči konali ŠPZ, musí ředitel školy zveřejnit seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od konání ŠPZ.

Tam, kde uchazeči konají TZ, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijatých uchazečích v období  5.—15. února.

Druhé kolo – druhá šance. Pokud se stane, že škola po prvním kole nezíská potřebné množství uchazečů, jinými slovy má ještě volná místa, může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. To je většinnoou možné až tehdy, kdy škola zná počet uchazečů, kteří odevzdali škole zápisové lístky. Až potom škola zveřejní spolu s Krajským úřadem Jihomoravského kraje (či jiného) volná místa, pro která se vypisují další kol přijímacího řízení.

 • V tomto případě jsou podmínky stejné, jako u prvního kola přijímací zkoušky s tím rozdílem, že je vypsán pouze jeden termín pro její konání, nikoli dva.
 • Samotná přijímací zkouška se může konat nejdříve 14 dní po vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek a pozvánka musí být uchazeči zaslána nejméně 7 dní před konáním této zkoušky.
 • Při druhém kole už neprobíhá JPZ, je na rozhodnutí ředitele, jaká kritéria pro přijímání studentů v druhém kole určí (např. osobní pohovor). Vždy ale hraje roli tvůj prospěch ze ZŠ.
 • V rámci hodnocení následujících výsledků může ředitel školy také přihlédnout k výsledkům již konané JPZ.

Pokud ses na střední školu zatím nedostal, nezoufej, nic není ztraceno. Stále máš možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Absolvoval jsi přijímací zkoušku a škola ti následně pošle písemné vyrozumění o tvém přijetí/ nepřijetí. Pokud v dopise stojí, že nejsi přijat, ale ty na danou školu chceš nastoupit, existuje možnost se do 3 pracovních dnů proti rozhodnutí písemně odvolat. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu.

Proto je tu šance, že se tímto způsobem na školu dostaneš. Každý žák se většinou hlásí na dvě školy, je následně na něm, pro kterou se rozhodne a na kterou nakonec nastoupí. Tím pádem na některých školách pak přibyde místo, jelikož žák jednoduše odevzdal svůj zápisový lístek na jinou střední školu. Dochází tak k přirozenému uvolňování míst.
 • Jak by mělo odvolání vypadat není nikde přesně stanoveno, většinou ale nalezneš vzor na webových stránkách dané střední školy. 
 • Volná místa, která se uvolní na jednotlivých školách najdeš na stránkách JMškoly (většinou pod označením: Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok...). Tyto informace je nutné brát jako orientační, jsou totiž velice proměnlivé, proto je dobré si jejich aktuálnost ověřit přímo na dané střední škole (nejlépe telefonátem).
 • Další informace ti následně zdělí střední škola, na kterou jsi odvolání poslal - pokud jsi na základě odvolání přijat, je nuntné vzít zápisový lístek a donést jej na danou školu, a to i v případě, že už ho máš podaný na jinou školu. Jednoduše si jej ze školy vezmeš zpět, je to naprosto běžná situace a lze ji provést. 

První velká zkouška je za tebou, a úspěšně. Přijali tě na školu, kterou sis sám nebo s pomocí rodičů zvolil. Nyní je třeba vyřídit ještě nějaké to papírování. Je nutné podat zápisový lístek!

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení tvého úmyslu  stát se žákem příslušného oboru dané střední školy.
 • Vždy obdržíš pouze jeden zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 15. března
 • Pokud jsi žák, který ale přestupuje z gymnázia (z páté třídy jsi odešel na gymnázium a teď po dokončení devíti povinných let chceš jít na jinou školu, vydá ti zápisový lístek krajský úřad).
 • Pokud jsi cizinec, zápisový lístek ti je vydán příslušným krajský úřadem v místě tvého pobytu.
 • Existují tedy dvě instituce, kde ti zápisový lístek vydají: tvoje základní škola a Krajsý úřad, dle tvého trvalého bydliště.

 

 • Zápisový lístek na příslušnou školu je nutné doručit nejpozději do 10 pracovních dnů, a to ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud zápisový lístek zasíláš doporučeně poštou (i tato varianta je možná) musí být v této lhůtě deseti dnů předán k poštovní přepravě. Jiným slovy, nejdůležitější je datum odevzdání do přepravy poštou, za případné zpoždění pak neneseš odpovědnost
 • Doporučujeme zápisový lístek doručit na školu osobně a na l.ist papíru si třeba nechat i potvrdit jeho odevzdání. 
 • V případě, že se jedná o uchazeče s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, může zápisový lístek předat škole ředitel tohoto příslušného zařízení.
 • Po uplynutí této desetidenní lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče, jinými slovy, jako uchazeč už nemáš nárok zápisový lístek na školu podat.
 • Zápisový lístek je tedy možné odevzdat na daný obor, ale také je možné jej vzít zpět a odevzdat ho na druhý obor.
Mohlo se lehce stát, že jsi zápisový lístek jednoduše odevzdal rovnou na jednu ze škol, protože jsi na druhou školu nebyl přijat. Ale pokud zkusíš štěstí a proti rozhodnutí se odvoláš, může se stát, že tě na základě odvolání nakonec přijmou. A co teď, říkáš si? Zápisový lístek už je podaný. V tomto případě je možné udělat výjimku a zápisový lístek, pokud budeš chtít, odevzdat dodatečně na druhou školu.
Stejně tak tomu je u škol, kde jsi konal talentovou zkoušku. Výsledky přijímacího řízení na školách s TZ se dozvíš dříve, proto se i zápisový lístek na tyto školy podává dříve. Nicméně i tady platí, že jej můžeš vzít zpět a zanést na jinou školu, na kterou jsi se také hlásil (škola bez talentové žkoušky).

 

 Zápisový lístek

 

Mezi čím vybírat?

Druh studia

 • Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
 • Střední vzdělání s výučním listem
 • Střední vzdělání s maturitou
 • Nástavbové studium
 • Studium na konzervatoři pokračující až na VOŠ

Forma studia

 • Denní (nejčastěji studenti přecházející ze ZŠ na SŠ)
 • Večerní
 • Distanční
 • Kombinované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace