Před studiem

Řešíš otázky a problémy ještě před tím, než nastoupíš do školy? Zajímá tě, na co by ses měl zaměřit nejdříve?
Jak vyplnit přihlášku a jiné papíry? Tady se o tom můžeš dozvědět víc.

 

Mezi čím vybírat?

Druh studia

 • Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
 • Střední vzdělání s výučním listem
 • Střední vzdělání s maturitou
 • Nástavbové studium
 • Studium na konzervatoři pokračující až na VOŠ

Forma studia

 • Denní (nejčastěji studenti přecházející ze ZŠ na SŠ)
 • Večerní
 • Distanční
 • Kombinované

Krok za krokem

Termíny pro podání přihlášky:

Státní přijímací zkoušky na střední školy se v roce 2024 mění.
Ministerstvo školství realizuje digitalizaci přijímacího řízení a přihlášky budou moct být tři (místo dvou). Přihlášky půjde podle návrhu ministerstva podat elektronicky i papírovou formou či kombinovaně oběma typy. Přihlášky do oborů s talentovou zkouškou podají uchazeči v listopadu 2023 ještě podle platné legislativy pouze v písemné formě.

Uzávěrka přihlášek pro obory vzdělání bez talentové zkoušky bude 20. února 2024. Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz 1. února 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Termíny jednotné příjmací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín:  pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín:  úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu pro všechny uvedené obory vzdělání:
1. termín:   pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

V zásadě se dá říct, že existují tři druhy zkoušek,
se kterými se můžeš jako uchazeč o studium setkat. Jde o:

 • jednotnou přijímací zkoušku (JPZ),
 • školní přijímací zkoušku a
 • talentovou zkoušku.

Tyto zkoušky se zpravidla konají ve škole, na kterou se hlásíš. Místa konání JPZ jsou určena systémem a dozvíš se o nich z pozvánky, kterou ti pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budeš konat JPZ i 2x na stejné škole.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • Tuto zkoušku skládají uchazeči, kteří se hlásí do maturitních oborů. Skládá se z písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Termíny konání zkoušek stanovuje MŠMT a jsou většinou dva.
 • Zkoušku můžeš konat 2x a z těchto dvou konaných zkoušek se ti počítá vždy ten lepší výsledek.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

 • Jde o zkoušku,kde o termínu konání, obsahu a formě rozhodne ředitel dané školy.
 • Pro tuto zkoušku ředitel (škola) vypíše termíny. 
 • K této přijímací zkoušce ti škola zašle pozvánku, a to nejpozději 14 dní před termínem jejího konání.
 • ŠPZ může být vyžadována i u oborů, kde už je JPZ, takže se může stát, že na škole budeš konat 2 zkoušky (JPZ i ŠPZ).
Není vyloučeno, že na jedné škole budeš vykonávat jak jednotné přijímačky, tak i školní, což znamená, že můžeš  vykonávat na jedné škole až 4 zkoušky - 2 JPZ a 2 ŠPZ.


Talentová přijímací zkouška (TZ)

 • Dá se říct, že se jedná o druh školní přijímací zkoušky, které se konají například na sportovních gymnáziích, konzervatořích či jinak umělecky orientovaných oborech.
 • Pro první kolo stanovuje ředitel školy dva termíny.
 • Samotná zkouška se pak koná v dřívějších termínech, než JPZ.

Pokud se ti úspěšně podařilo vybrat až tři obory, je potřeba pustit se do nezbytného "papírování", do vyplňování přihlášek.
Přihlášky lze v roce 2024 podat elektronicky i papírovou formou či kombinovaně oběma typy.


Jako uchazeč máš možnost podat až tři přihlášky seřazené podle priorit. Pokud se ale hlásíš i na školy, kde skládáš talentové zkoušky a podáváš přihlášky v dřívějším datu (zde jsou povoleny dvě přihlášky), můžeš si podat i tři přihlášky na jiné školy (bez talentové zkoušky), celkem tedy 5 přihlášek.


Termíny podávání přihlášek:

obory s talentovou zkouškou + konzervatoře do 30. listopadu 2023

ostatní obory do 20. února 2024


Rozdíly mezi podáním elektronické přihlášky, kombinované či papírové (tiskopis) najdeš vysvětlené zde.

 • Elektronické přihlášky je v termínu 1. - 20. února 2024 možné podat na www.dipsy.cz.
 • Tištěnou přihlášku na SŠ obdržíš od svého třídního učitele nebo výchovného poradce, popřípadě od konkrétní střední školy, na kterou se hodláš hlásit. Vždy jde ale o jednotný tiskopis vydaný ministerstvem školství.
 • Tištěnou přihlášku je možné vyplnit ručně nebo elektronicky. V obou případech ale musí být opatřena vlastnoručním podpisem uchazeče nebo zákonného zástupce. Elektronickou přihlášku vyplníš online, potřebuješ (tvoji zákonní zástupci) k tomu mít elektronickou identitu.
 • Informace, které se do přihlášky vyplňují, musí být na všech přihláškách totožné.
 • V některých případech je nutné k přihlášce přiložit i další dokumenty a přílohy, které škola vyžaduje (např. zdravotní způsobilost), aby byly splněny všechny podmínky dané školy. O těchto podmínkách poskytuje informace každá škola individuálně. (Bližší informace najdeš v sekci „Další požadavky k přijímací zkoušce“).
Přihlášku za tebe musí podat rodiče z toho důvodu, že nejsi plnoletý.

Státní školy, soukromé, obecní, církevní a krajské školy. V České republice se nachází střední školy, které spadají pod různé zřizovatele. Požadavky na přijímací zkoušky/ přílohy přihlášky se mohou lišit právě v závislosti na řediteli dané školy. Kromě JPZ tudíž můžeš vykonávat třeba i ŠPZ nebo musíš splnit další kritéria školy, které mají stanovené.

Další možné požadavky, se kterými se můžeš setkat (pořadí bodů níže nehraje roli):

 • diplomy z různých olympiád (matematická, přírodovědecká atd.),
 • praktická zkouška z tělesné výchovy,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti,
 • potvrzení o logopedickém či jiném speciálním vyšetření aj.

Záleží na dané škole, jaké požadavky a kritéria si stanoví. Proto, aby ses o těchto požadavcích dozvěděl co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

Zároveň jsou požadavky na přílohy přihlášky u jednotlivých škol nově uvedeny též v systému www.DiPSy.cz = u elektronického podání přihlášek. Standardizované formuláře příloh přihlášky nalezneš na informačním webu www.prihlaskynastredni.cz v části "Ke stažení". 

Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

 • se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování),
 • se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování),
 • se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

Tito uchazeči s SVP, mají možnost úpravy podmínek přijímacího řízení. Musí ale spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Pokud je tento formulář doložen k přihlášce, může dojít k úpravě podmínek JPZ, ty jsou ale v plné kompetenci ředitele školy:

 • navýšení časového limitu
 • kompenzační pomůcky
 • úprava učebny a zkušebního místa
 • využití služeb podporující osoby
 • možnost alternativního zápisu odpovědí
 • úprava zkušební dokumentace

Přehled ŠPZ:

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
 • Speciálněpedagogické centrum (SPC)
 • Středisko výchovné péče (SVP)

Více podrobných informací o ŠPZ naleznete na: UPOL
Více podrobných informací o speciálním vzděláváním naleznete na: Problematika speciálního vzdělávání a Individuální vzdělávací plán


Za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může přihlášku podat ředitel daného zařízení, který o tom informuje zákonného zástupce uchazeče.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, je na žádost možné prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z ČJL, tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL. Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto osob škola ověří rozhovorem.

Pokud chceš dosáhnout u přijímaček svého nejlepšího výkonu a nechceš nic ponechat náhodě, můžeš využít zdrojů, kde se seznámíš s tím, jak jednotné přijímací zkoušky vypadají. Nejenom, že budeš vědět, jakou strukturu testy mají, ale uděláš si lepší představu o požadovaném obsahu.

Celou jednotnou přijímací zkoušku připravuje i vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Tuto organizaci určitě znáš taky pod zkratkou Cermat. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání nabízí možnost absolvovat bezplatný online kurz zaměřující se na organizaci přijímacího řízení.

Pokud si chceš vyzkoušet přímo obsah jednotlivých testů, je to jen dobře, dej si ale pozor na věrohodnost informací. Centrum nenese žádnou odpovědnost za jakákoli podpůrná opatření a přípravné testy, které na internetu kolují. Jejich obsah se nemusí shodovat s obsahem jednotné přijímací zkoušky. Obracej se proto raději pouze na důvěryhodné zdroje:

Nadešel den D a tebe čekají přijímací zkoušky, které budou vypadat následujícím způsobem.

 • Obsahově se didaktické testy skládají z testu českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (M) a jsou založeny na znalostech, které bys měl získat na základní škole. Ale i tak tě může leccos překvapit.
 • Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána.
 • U testů z matematiky můžeš ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby.
 • Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku a  matematicko-fyzikální tabulky.
 • Obecně nelze používat žádné další pomůcky, které by mohly pozitivně ovlivnit výsledek příjímací zkoušky.
 • I dle nových podmínek jsou zachovány 2 pokusy konat testy JPZ. Nově budou mít 2 pokusy i uchazeči, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. 
Pokud se na škole, na kterou se hlásíš, budou konat i školní přijímací zkoušky, potřebné informace o jejich formě a obsahu bys měl najít na webových stránkách dané školy, kde se většinou objevuje i vzor těchto testů z minulých let. Stejně tak bys tam měl najít všechny další požadavky, které škola ke školní přijímací zkoušce uvádí.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia se řídí stejnými podmínkami, které byly již popsány výše.
Je několik možností, kdy na tato gymnázia můžeš jako uchazeč nastoupit:


Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia se můžeš hlásit,
když máš úspěšně dokončený 7. ročník základní školy.

Do prvního ročníku nižšího stupně osmmiletého gymnázia se můžeš hlásit,
když máš úspěšně dokončený 5. ročník základní školy.

Do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeš hlásit,
když jsi splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončil základní školu, a splnil podmínky pro přijetí na konzervatoř.

Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeš hlásit,
když jsi úspěšně dokončil 5. ročník na základní škole, a splnil podmínky pro přijetí na konzervatoř.

Může se stát, že ze závažných důvodů se k přijímací zkoušce nemůžeš dostavit. V takovém případě je ale nutné, abys svoji neúčast písemně omluvil, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli dané školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který stanovuje také ministerstvo školství. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Stejné podmínky týkající se omluvy z přijímací zkoušky mají i nezletilí uchazeči s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. S výjimkou, že omluvu může doručit buď zákonný zástupce nebo ředitel příslušného zařízení.

Hodnocení a výsledky jednotné přijímací zkoušky (JPZ) zajišťuje Centrum po vykonání JPZ.  Pokud jsi na škole konal i ŠPZ (školní přijímací zkoušku), musíš úspěšně zvládnout obě zkoušky, jak JPZ, tak i ŠPZ, která je také jednou z podmínek přijetí. Teprve potom se rozhodne o tvém přijetí.

Ředitel totiž hodnotí výsledky dle splnění následujících kritérií:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky
 • výsledek školní přijímací zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení)
 • vysvědčení a hodnocení z předchozího vzdělávání*
 • další skutečnosti, které dokládají vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení min. 60% (do zbylých 40% se pak zařazují kritéria, jako je například výsledek školní přijímací zkoušky). Ředitel školy může, ale také nemusí další kritéria zvolit. V případě Gymnázia se sportovní přípravou má JPZ pouze 40%. Vždy se započítává lepší dosažený výsledek JPZ.

Na základě všech výsledků uchazeče je pak ředitelem školy stanoveno pořadí uchazečů od nejlepšího po nejhorší. Algoritmus nastaví hranici přijetí podle počtu volných míst ve škole. V tuto chvíli se začnou vyhodnocovat priority uchazečů vyznačené v přihlášce. To, jak algoritmus dál vypočítává pořadí přijatých, je vysvětleno např. v tomto videu. Algoritmus pracuje na optimalizaci výsledků, aby byli uchazeči přijati na své více žádané školy, ale pouze v takových případech, kdy nedojde k přeskočení horších žáků před lepší.

* od roku 2024 střední škola nemá povinnost zohlednit jako jedno z přijímacích kritérií tvé předchozí studijní výsledky

Všichni uchazeči se v 1. kole dozví výsledek o přijetí v systému dipsy.cz v jeden den, a to 15. května 2024. Výsledek se zobrazí po zadání registračního čísla uchazeče a vygeneruje i Rozhodnutí o (ne)přijetí ve správním řízení.

Dle nových pravidel systém bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) na základě prioritizace přiřadí uchazeče ke konkrétním oborům vzdělání do konkrétních škol.

Druhé kolo – druhá šance. Pokud se stane, že škola po prvním kole nezíská potřebné množství uchazečů, jinými slovy má ještě volná místa, může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. 

 • Volná místa pro 2. a 3. kolo, která se uvolní na jednotlivých školách najdeš na stránkách www.prihlaskynastredni.cz. U druhého kola to bude od 21. května 2024. Dříve běžná praxe, že seznamy volných míst byly zveřejňovány i na JMškoly (většinou pod označením: Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok...), již není aplikována. 
 • V tomto případě jsou podmínky stejné, jako u prvního kola přijímací zkoušky s tím rozdílem, že je vypsán pouze jeden termín pro její konání, nikoli dva.
 • Při druhém kole už neprobíhá JPZ, je na rozhodnutí ředitele, jaká kritéria pro přijímání studentů v druhém kole určí (např. osobní pohovor). 
 • V rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek JPZ z kola prvního, 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu. 

I když se v novém systém přijímaček ruší zápisové lístky, odvolání proti nepřijetí se formálně zachová. Především pro případy pochybení v řízení, např. špatný součet bodů, záměna pořadí kvůli shodě jmen dvou uchazečů.


Jak by mělo odvolání vypadat není nikde přesně stanoveno a není možné ho podat předs dipsy.cz. Odvoláním nelze obsadit uvolněná místa, to lze až na základě 2. či dalšího kola přijímaček. 

S digitalizací přijímaček se ruší i zápisové lístky.