Před studiem

Před studiem

 

Řešíš otázky a problémy, ještě před tím než nastoupíš do školy? Zajímá tě na co by ses měl zaměřit nejdříve? Jak vyplnit přihlášku a jiné papíry? Tady se o tom můžeš dozvědět víc.

 

Mezi čím vybírat?

Druh studia

 • Střední vzdělání bez výučního listu a maturity
 • Střední vzdělání s výučním listem
 • Střední vzdělání s maturitou
 • Nástavbové studium
 • Studium na konzervatoři pokračující až na VOŠ

Forma studia

 • Denní (nejčastěji studenti přecházející ze ZŠ na SŠ)
 • Večerní
 • Distanční
 • Kombinované

Krok za krokem

Termíny pro podání přihlášky:

do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)

do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným a hnědým podtiskem) 

 

Termíny jednotné příjmací zkoušky

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1. termín:  čtvrtek 13. dubna 2023

2. termín: pátek 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín:  pondělí 17. dubna 2023

2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín:   středa 10. května 2023

2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše. 

V zásadě se dá říci, že existují tři druhy zkoušek, s kterými se můžete jako uchazeči o studium setkat. Jde o jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkoušku a talentovou zkoušku. Tyto zkoušky se vždy konají ve škole, na kterou se hlásíš.


Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • Tuto zkoušku skládají uchazeči, kteří se hlásí do maturitních oborů a skládá se z písemných testů z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Termíny konání zkoušek stanovuje MŠMT.
 • Termíny budou stanoveny dva.
 • Pokud se budeš hlásit na dva obory s JPZ, zkoušku můžeš konat 2x a z těchto dvou konaných zkoušek se ti počítá vždy ten lepší výsledek.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ)

 • Jde o zkoušku,kde o termínu konání, obsahu a formě rozhodne ředitel dané školy.
 • Pro tuto zkoušku ředitel (škola) vypíše dva termíny. Termín, který ti více vyhovuje, si vybereš a napíšeš ho do své přihlášky. Tento termín je závazný pro konání ŠPZ.
 • K této přijímací zkoušce ti škola zašle pozvánku, a to nejpozději 14 dní před termínem jejího konání.
 • ŠPZ může být vyžadována i u oborů, kde už je JPZ, takže se může stát, že na škole budeš konat 2 zkoušky (JPZ i ŠPZ).
Není vyloučeno, že na jedné škole budeš vykonávat jak jednotné přijímačky, tak i školní, což znamená, že můžeš  vykonávat na jedné škole až 4 zkoušky - 2 JPZ a 2 ŠPZ.

 

Talentová přijímací zkouška (TZ)

 • Dá se říct, že se jedná o druh školní přijímací zkoušky, které se konají například na sportovních gymnáziích, konzervatořích či jinak umělecky orientovaných oborech.
 • Pro první kolo stanovuje ředitel školy dva termíny.
 • Samotná zkouška se pak koná v dřívějších termínech, než JPZ.

 

 

Pokud se ti úspěšně podařilo vybrat si dva obory, je potřeba pustit se do nezbytného papírování, do vyplňování přihlášek. Jako uchazeč máš možnost podat dvě přihlášky. Pokud se ale hlásíš i na školy, kde konáš talentové zkoušky a podáváš přihlášky v dřívějším datu, můžeš si podat i dvě přihlášky na jiné školy (bez talentové zkoušky).

Termíny podávání přihlášek:

Obory s talentovou zkouškou + konzervatoře 

do 30. listopadu 2022


Ostatní obory 

do 1. března 2023


 

 • Přihlášku na SŠ obdržíš od svého třídního učitele nebo výchovného poradce, popřípadě od konkrétní střední školy, na kterou se hodláš hlásit. Vždy jde ale o jednotný tiskopis vydaný ministerstvem školství, na jejichž stránkách si přihlášku můžeš také jednoduše stáhnout. TISKOPISY
 • Přihlášky mají dva podtisky: (jejich obsah se neliší, rozdílná je pouze barva)

Růžový, který je určen pro vzdělávání ve dvou- a tříletých oborech, které jsou ukončeny výučním listem (VL), ve čtyřletých oborech vzdělávání s maturitní zkouškou (MZ) a v šestiletém i osmiletém gymnaziálním vzdělávání s MZ. Jinými slovy u všech oborů, kde není stanovena talentová zkouška.

Modrý pak slouží pro uchazeče všech forem vzdělávání, kde je předepsána povinná TZ.

Jednoduše řečeno – když děláš talentovky, potřebuješ modrou přihlášku a na obory bez talentovky růžovou.

 

 • Přihlášku je možné vyplnit ručně nebo elektronicky. V obou případech ale musí být opatřena vlastnoručním podpisem uchazeče nebo zákonného zástupce.
 • Informace, které se do přihlášky vyplňují, musí být na obou přihláškách totožné.
 • V některých případech je nutné k přihlášce přiložit i další dokumenty a přílohy, které škola vyžaduje (např. zdravotní způsobilost), aby byly splněny všechny podmínky dané školy. O těchto podmínkách poskytuje informace každá škola individuálně. (Bližší informace najdeš v sekci „Další požadavky k přijímací zkoušce“).
Přihlášku za tebe musí podat rodiče z toho důvodu, že nejsi plnoletý.

Státní školy, soukromé, obecní, církevní a krajské školy. V České republice se nachází střední školy, které spadají pod různé zřizovatele. Požadavky na přijímací zkoušky se mohou lišit právě v závislosti na řediteli dané školy. Kromě JPZ tudíž můžeš vykonávat třeba i ŠPZ nebo musíš splnit další kritéria školy, které mají stanovené.

Další možné požadavky, se kterými se můžeš setkat (pořadí bodů níže nehraje roli):

 • diplomy z různých olympiád (matematická, přírodovědecká atd.)
 • praktická zkouška z tělesné výchovy
 • (potvrzení o logopedickém či jiném speciálním vyšetření)

Záleží na dané škole, jaké požadavky a kritéria si stanoví. Proto, aby ses o těchto požadavcích dozvěděl co nejdříve, je dobré sledovat webové stránky dané školy, kde by se veškeré informace měly objevit, popřípadě pak školu kontaktovat a na konkrétní dotazy se doptat.

 

Za žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) jsou dle § 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) považovány osoby:

 • se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami, vývojovými poruchami učení nebo chování)
 • se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování)
 • se sociálním  znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu)

Tito uchazeči s SVP, mají možnost úpravy podmínek přijímacího řízení. Musí ale spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Pokud je tento formulář doložen k přihlášce, může dojít k úpravě podmínek JPZ, ty jsou ale v plné kompetenci ředitele školy:

 • navýšení časového limitu
 • kompenzační pomůcky
 • úprava učebny a zkušebního místa
 • využití služeb podporující osoby
 • možnost alternativního zápisu odpovědí
 • úprava zkušební dokumentace

Přehled ŠPZ:

 • Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)
 • Speciálněpedagogické centrum (SPC)
 • Středisko výchovné péče (SVP)

Více podrobných informací o ŠPZ naleznete na: UPOL
Více podrobných informací o speciálním vzděláváním naleznete na: Problematika speciálního vzdělávání

Individuální vzdělávací plán


Za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou může přihlášku podat ředitel daného zařízení, který o tom informuje zákonného zástupce uchazeče.

U uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, je na žádost možné prominout přijímací zkoušku z českého jazyka. To se týká jak jednotné přijímací zkoušky z ČJL, tak i případných školních přijímacích zkoušek zaměřených na ověřování vědomostí z ČJL. Nezbytnou znalost českého jazyka pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto osob škola ověří rozhovorem.
 

Pokud chceš dosáhnout u přijímaček svého nejlepšího výkonu a nechceš nic ponechat náhodě, můžeš využít zdrojů, kde se seznámíš s tím, jak jednotné přijímací zkoušky vypadají. Nejenom, že budeš vědět, jakou strukturu testy mají, ale uděláš si lepší představu o požadovaném obsahu.

Celou jednotnou přijímací zkoušku připravuje i vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Tuto organizaci určitě znáš taky pod zkratkou Cermat. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání nabízí možnost absolvovat bezplatný online kurz zaměřující se na organizaci přijímacího řízení.

Pokud si chceš vyzkoušet přímo obsah jednotlivých testů, je to jen dobře, dej si ale pozor na věrohodnost informací. Centrum nenese žádnou odpovědnost za jakákoli podpůrná opatření a přípravné testy, které na internetu kolují. Jejich obsah se nemusí shodovat s obsahem jednotné přijímací zkoušky. Obracej se proto raději pouze na důvěryhodné zdroje:

 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání:

Jednotná přijímací zkouška

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

Přijímání na střední školy a konzervatoře

 • Informační linka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Kontakty Centra

 • Facebookový profil Jednotné přijímačky

Jednotné přijímací zkoušky


 

Nadešel den D a tebe čekají přijímací zkoušky, které budou vypadat následujícím způsobem.

 • Obsahově se didaktické testy skládají z testu českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (M) a jsou založeny na znalostech, které bys měl získat na základní škole. Ale i tak tě může leccos překvapit.
 • Testy se vyplňují jen černou nebo modrou propisovací tužkou, fixy a gumovací pera jsou zakázána.
 • U testů z matematiky můžeš ještě navíc použít tužku a rýsovací potřeby.
 • Je zakázáno používat také jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku a  matematicko-fyzikální tabulky.
 • Obecně nelze používat žádné další pomůcky, které by mohly pozitivně ovlivnit výsledek příjímací zkoušky.
Pokud se na škole, na kterou se hlásíš, budou konat i školní přijímací zkoušky, potřebné informace o jejich formě a obsahu bys měl najít na webových stránkách dané školy, kde se většinou objevuje i vzor těchto testů z minulých let. Stejně tak bys tam měl najít všechny další požadavky, které škola ke školní přijímací zkoušce uvádí.

Přijímací řízení na víceletá gymnázia se řídí stejnými podmínkami, které byly již popsány výše. Je několik možností, kdy na tato gymnázia můžeš jako uchazeč nastoupit.

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil sedmý ročník základní školy

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil pátý ročník základní školy

Do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončil základní školu, a splnili podmínky pro přijetí na konzervatoř

Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se můžeš hlásit jako:

 • uchazeč, který úspěšně dokončil pátý ročník na základní škole, a splnili podmínky pro přijetí na konzervatoř.

Může se stát, že ze závažných důvodů se k přijímací zkoušce nemůžeš dostavit. V takovém případě je ale nutné, abys svoji neúčast písemně omluvil, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Omluva se adresuje přímo řediteli dané školy. Uchazeč má pak právo konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, který stanovuje také ministerstvo školství. Stejným způsobem probíhá i proces omluvení u ŠPZ.

Stejné podmínky týkající se omluvy z přijímací zkoušky mají i nezletilí uchazeči s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. S výjimkou, že omluvu může doručit buď zákonný zástupce nebo ředitel příslušného zařízení.

 

Hodnocení a výsledky jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Centrum po vykonání JPZ.  Pokud jsi na škole konal i ŠPZ, musíš úspěšně zvládnout obě zkoušky, jak JPZ, tak i ŠPZ, která je také jednou z podmínek přijetí. Teprve potom se rozhodne o tvém přijetí.

Ředitel totiž hodnotí výsledky dle splnění následujících kritérií:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky
 • výsledek školní přijímací  zkoušky (pokud je součástí přijímacího řízení)
 • vysvědčení a hodnocení z předchozího vzdělávání
 • další skutečnosti, které dokládají vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se podílí na celkovém hodnocení min. 60% (do zbylých 40% se pak zařazují kritéria, jako je například právě prospěch na ZŠ. Ředitel školy může, ale také nemusí další kritéria zvolit. V případě Gymnázia se sportovní přípravou má JPZ pouze 40%. Vždy se započítává lepší dosažený výsledek JPZ.

Na základě všech výsledků uchazeče je pak ředitelem školy stanoveno pořadí přijatých uchazečů.

Výsledky JPZ a rozhodnutí o přijetí u maturitních oborů, včetně Gymnázia se sportovní přípravou se dozvíš do dvou pracovních dnů od ředitele školy potom, co Centrum zveřejní hodnocení uchazečů.

U škol, kde uchazeči konali ŠPZ, musí ředitel školy zveřejnit seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů od konání ŠPZ.

Tam, kde uchazeči konají TZ, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijatých uchazečích v období  15. února.

Druhé kolo – druhá šance. Pokud se stane, že škola po prvním kole nezíská potřebné množství uchazečů, jinými slovy má ještě volná místa, může ředitel školy vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. To je většinnoou možné až tehdy, kdy škola zná počet uchazečů, kteří odevzdali škole zápisové lístky. Až potom škola zveřejní spolu s Krajským úřadem Jihomoravského kraje (či jiného) volná místa, pro která se vypisují další kola přijímacího řízení.

 • V tomto případě jsou podmínky stejné, jako u prvního kola přijímací zkoušky s tím rozdílem, že je vypsán pouze jeden termín pro její konání, nikoli dva.
 • Samotná přijímací zkouška se může konat nejdříve 14 dní po vyhlášení druhého kola přijímacích zkoušek a pozvánka musí být uchazeči zaslána nejméně 7 dní před konáním této zkoušky.
 • Při druhém kole už neprobíhá JPZ, je na rozhodnutí ředitele, jaká kritéria pro přijímání studentů v druhém kole určí (např. osobní pohovor). Vždy ale hraje roli tvůj prospěch ze ZŠ.
 • V rámci hodnocení následujících výsledků může ředitel školy také přihlédnout k výsledkům již konané JPZ.

Pokud ses na střední školu zatím nedostal, nezoufej, nic není ztraceno. Stále máš možnost se proti rozhodnutí odvolat.

Absolvoval jsi přijímací zkoušku a škola ti následně pošle písemné vyrozumění o tvém nepřijetí. Pokud ale ty na danou školu chceš nastoupit, existuje možnost se do 3 pracovních dnů proti rozhodnutí písemně odvolat. Nejlepší je odvolání doručit osobně a nespoléhat se na poštu.

Proto je tu šance, že se tímto způsobem na školu dostaneš. Každý žák se většinou hlásí na dvě školy, je následně na něm, pro kterou se rozhodne a na kterou nakonec nastoupí. Tím pádem na některých školách pak přibyde místo, jelikož žák jednoduše odevzdal svůj zápisový lístek na jinou střední školu. Dochází tak k přirozenému uvolňování míst.
 • Jak by mělo odvolání vypadat není nikde přesně stanoveno, většinou ale nalezneš vzor na webových stránkách dané střední školy. 
 • Volná místa, která se uvolní na jednotlivých školách najdeš na stránkách JMškoly (většinou pod označením: Volná místa na středních školách v Jihomoravském kraji pro školní rok...). Tyto informace je nutné brát jako orientační, jsou totiž velice proměnlivé, proto je dobré si jejich aktuálnost ověřit přímo na dané střední škole (nejlépe telefonátem).
 • Další informace ti následně sdělí střední škola, na kterou jsi odvolání poslal - pokud jsi na základě odvolání přijat, je nuntné vzít zápisový lístek a donést jej na danou školu, a to i v případě, že už ho máš podaný na jinou školu. Jednoduše si jej ze školy vezmeš zpět, je to naprosto běžná situace a lze ji provést. 

První velká zkouška je za tebou, a úspěšně. Přijali tě na školu, kterou sis sám nebo s pomocí rodičů zvolil. Nyní je třeba vyřídit ještě nějaké to papírování. Je nutné podat zápisový lístek!

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení tvého úmyslu  stát se žákem příslušného oboru dané střední školy.
 • Vždy obdržíš pouze jeden zápisový lístek na své základní škole, a to nejpozději do 30. dubna
 • Pokud jsi žák, který ale přestupuje z gymnázia (z páté třídy jsi odešel na gymnázium a teď po dokončení devíti povinných let chceš jít na jinou školu, vydá ti zápisový lístek krajský úřad).
 • Pokud jsi cizinec, zápisový lístek ti je vydán příslušným krajský úřadem v místě tvého pobytu.
 • Existují tedy dvě instituce, kde ti zápisový lístek vydají: tvoje základní škola a Krajsý úřad, dle tvého trvalého bydliště.

 

 • Zápisový lístek na příslušnou školu je nutné doručit nejpozději do 5-ti pracovních dnů, a to ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
 • Pokud zápisový lístek zasíláš doporučeně poštou (i tato varianta je možná) musí být v této lhůtě deseti dnů předán k poštovní přepravě. Jiným slovy, nejdůležitější je datum odevzdání do přepravy poštou, za případné zpoždění pak neneseš odpovědnost
 • Doporučujeme zápisový lístek doručit na školu osobně a na list papíru si třeba nechat i potvrdit jeho odevzdání. 
 • V případě, že se jedná o uchazeče s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, může zápisový lístek předat škole ředitel tohoto příslušného zařízení.
 • Po uplynutí této desetidenní lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče, jinými slovy, jako uchazeč už nemáš nárok zápisový lístek na školu podat.
Mohlo se lehce stát, že jsi zápisový lístek jednoduše odevzdal rovnou na jednu ze škol, protože jsi na druhou školu nebyl přijat. Ale pokud zkusíš štěstí a proti rozhodnutí se odvoláš, může se stát, že tě na základě odvolání nakonec přijmou. A co teď, říkáš si? Zápisový lístek už je podaný. V tomto případě je možné udělat výjimku a zápisový lístek, pokud budeš chtít, odevzdat dodatečně na druhou školu.
Stejně tak tomu je u škol, kde jsi konal talentovou zkoušku. Výsledky přijímacího řízení na školách s TZ se dozvíš dříve, proto se i zápisový lístek na tyto školy podává dříve. Nicméně i tady platí, že jej můžeš vzít zpět a zanést na jinou školu, na kterou jsi se také hlásil (škola bez talentové žkoušky).

 

 Zápisový lístek