Pro ZŠ

Jste kariérový nebo výchovný poradce? Pak tu jste správně! 


Informace jsou jedna věc, síťování a sdílení zkušeností s ostatními kariérovými poradci je věc druhá. Zapojte se také do sítě kariérových poradců. Proč byste se měli zapojit?

Chcete se stát součástí sítě kariérových poradců? Napište nám!


Základní školy v Jihomoravském kraji

Seznam škol

 

Užitečné pomůcky pro práci se žáky

Do brožury Trh práce jsme pro Vás vychytali mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

 • Co dělá operátor skladování či asistent zubního technika?
 • Kdo je Accountant?
 • Jak využít kartičky pro seznámení s profesemi a pracovními pozicemi?
 • Jak tvořit životopis kreativně?
 • Jak se připravit na pohovor – podle zásad etikety či podle youtubera?
 • Jak si naplánovat návštěvu firmy se žáky a jak vtáhnout do spolupráce rodiče?
 • Jak podpořit podnikavost žáků?
 • Se kterými organizacemi a projekty spolupracovat?
 • Lze ve škole zorganizovat networking?
 • Kam směřuje vývoj trhu práce?
 • Jaké jsou požadavky současných zaměstnavatelů?
 • Které profese jsou nejvíce ohroženy robotizací?
 • Co poradit těm, kteří chtějí pracovat v zahraničí?
 • Jak využít sociální sítě ve prospěch kariérového vzdělávání?

Brožura Trh práce

 

V brožuře Sebepoznání najdete odpovědi i na tyto otázky:

 • Co je důležité pro rozhodování žáků o budoucí škole či profesi?
 • Jak využít SWOT, GROW, CH-Q nebo Šest klobouků?
 • Jak své kompetence mapovat a kde pro ně hledat důkazy?
 • Jaké jsou metafory na téma motivace? Může dnešní mládež motivovat Rocky Balboa?
 • Jak využít karty hodnot ve skupinovém poradenství?
 • Jak naplánovat svůj cíl pomocí myšlenkové mapy?
 • Co jsou kariérové kompetence dnešní doby a jak je rozvíjet?
 • Jak se žáky trénovat sebehodnocení?
 • Co je Elevator Pitch?
 • Otestujte své žáky nebo pro ně uspořádejte Holland párty!

Brožura Sebepoznání

 

Trh práce

Tento materiál přináší řadu podnětů z oblasti trhu práce. Inspirujete se jak se dobře připravit na pracovní pohovor. Jak pojmout interaktivně vyučovací hodiny, kde chcete studenty seznámit s tématem psaní životopisu.

Trh práce je oblastí v kariérovém poradenství, která se neustále mění, proto je vhodné pravidelně sledovat některé webové stránky, například www.infoabsolvent.cz, které přinášejí aktuální trendy v jednotlivých oblastech trhu práce.

Metodika Trh práce

Do brožury Kariérová poradkyně, kariérový poradce jsme pro Vás vychytali mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

 • Rámec poskytování KP v ČR 

Kariérové poradenství ve škole nemůže být vykonáváno jen tímto jediným pracovníkem, ale jedna konkrétní osoba by vždy měla nést odpovědnost za koordinaci a zapojení ostatních pedagogických pracovníků, managementu školy a rodičovské veřejnosti.

 • Jak zajistit kvalitu

Každá vzdělávací či poradenská organizace by měla mít definované své hodnoty a etický kodex dle vlastního portfolia nabízených služeb a dle své cílové skupiny.

 • Jak a kde se vzdělávat

Rozvoj a vzdělávání kariérových poradců podporují i profesní sdružení a regionální profesní komunity např. setkávání kariérových poradců v rámci projektu MAP.

 • Zdroje informací

Je závazkem profesionality každého kariérového poradce, aby se dále vzdělával ve své odbornosti a současně se věnoval svému seberozvoji.

 • Zahraniční organizace

Z mezinárodních organizací je kariérovým poradcům nejblíže Centrum Euroguidance při Domu zahraničních služeb v Praze. Na webových stránkách poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností z kariérového poradenství.

 • Pomůcky

Pro aktivity skupinového i individuálního poradenství lze využít i kreativní karty ze společenské hry Dixit.

 • Spolupráce s kolegy

Pro podporu kariérového rozvoje žáků je nezbytné zapojení dalších pedagogů, zejména třídních učitelů. Na základní škole by se mělo kariérové vzdělávání týkat už i dětí mladšího školního věku.

 • Spolupráce s rodiči

Rodičům můžeme workshop na některé z témat nabídnout v termínech, kdy do školy přichází např. během rodičovské schůzky, během (mini)veletrhu škol, během Dne otevřených dveří apod. Spolupráce s rodiči může mít i jinou podobu. Zkusíme je oslovit pro realizaci exkurzí do firem a organizací v regionu, pro stínování profesí, pro rozhovory o jejich práci.

 • Psychohygiena

Kariérový poradce patří mezi pomáhající profese. Tato profese vyžaduje vysokou odbornost (profesionalitu) a celkovou osobnostní zralost (citová vyrovnanost, empatie, vlastní životní zkušenosti, mravní odpovědnost).

Brožura Kariérová poradkyně, kariérový poradce

 

Do brožury Koncepce kariérového poradenství jsme pro Vás vybrali následující oblasti: 

 • Autoevaluace školy v oblasti kariérového vzdělávání žáka, která mapuje existující služby a nabízí další možnosti pro rozvoj kariérového poradenství/vzdělávání ve škole.
 • Principy kariérového poradenství ve školách, které vybízejí ke spolupráci s celou „sborovnou“ resp. ke vzdělávání a sdílení s užším týmem kolegů, které téma zajímá a chtějí se na realizaci kariérového vzdělávání ve škole podílet.
 • Jak začlenit kariérové poradenství do ŠVP, kdy kariérové vzdělávání musí být zaměřeno na rozvoj celoživotních kompetencí potřebných pro nastoupení cesty udržitelného rozvoje.
 • Kariérové poradenství pro žáky se SVP, kdy kariérové poradenství se žákem s SVP je založeno na individuálním přístupu. Spolupracujte s těmi, kteří mají zkušenosti.
 • Inspirace z příkladů dobré praxe – „Cesta za povoláním“ nebo „Vím, co dělá máma a táta“ nebo „ Velké kameny“ nebo „Burza lidských zdrojů“ nebo „Měsíc volby povolání".

Brožura Koncepce kariérového poradenství

 

Tři přístupy k poradenskému rozhovoru

Koučovací rozhovor, Oceňující zvědavost a Utváření řešení z obsahu komunikace během rozhovoru. To jsou tři přístupy, které lze využít při poradenském rozhovoru s žáky, studenty.

V následujícím materiálů se můžete seznámit s metodikou jak lze jednotlivé pojmout. Zkuste se inspirovat. Který ze tří přístupů je vám osobně nejbližší? Který byste si rádi vyzkoušeli ve své praxi?

Metodika Tři přístupy k poradenskému rozhovoru

Do brožury Vzdělávací cesty jsme pro Vás vychytali mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

 • Co umožňuje vzdělávací systém České republiky?
 • Jak vypadá aktuální schéma našeho vzdělávacího systému
 • Jak na to, když je zájem studovat v zahraničí?
 • Co přináší neformální a další vzdělávání do našeho profesního portfolia?
 • Kde najít aktuální přehledy škol?
 • A kdo shromažďuje či poskytuje informace o školách a studiu?
 • Kdo a jakým způsobem poskytuje žákům s SVP kariérové poradenství na ZŠ, SŠ nebo VŠ?
 • Co umožňují a jaké mají podmínky zkrácená studia?

Brožura Vzdělávací cesty

Stáhněte si pracovní listy a metodiky k následujícím tématům:

Sebepoznání – kariérní kolo

Program je určen pro studenty středních škol a gymnázií. Aktivity jsou zaměřené na sebepoznání ve smyslu mapování vlastních dovedností, zájmů a hodnot. Jak to, co dělám, souvisí s tím, jakou školu/ profesi si vybírám? Program je založen na důkladné sebereflexi a zpětné vazbě.

Metodický list

Pomůcky 1

Pomůcky 2

Pomůcky 3

 

Sebepoznání – profesní rodokmen

Program zaměřený na sebepoznání a mapování vlastních zdrojů důležitých pro to, abych se dokázal/a dobře rozhodnout o svém dalším profesním směřování. Možnosti hledání zdrojů v rodině a význam rodiny pro volbu povolání obecně. Program sestává ze společné práce ve škole a následného rozhovoru s příbuzným v domácím prostředí.

Metodický list

Pomůcky 1

Pomůcky 2

Pomůcky 3

 

Sebepoznání – profesní typy

Program zaměřený na sebepoznání prostřednictvím mapování zájmů a dovedností, pojmenování kompetencí prostřednictvím vlastní sebereflexe i zpětné vazby od spolužáků. Určování vlastního profesního typu podle profesní typologie RIASEC.

Metodický list

Pomůcky 1

Pomůcky 2

Pomůcky 3

 

Svět práce

Poznávání profesních oblastí a jednotlivých profesí. Při rozhodování o budoucím povolání má mnoho žáků malé povědomí o pracovních možnostech a také často zkreslené představy o tom, jak povolání skutečně vypadá, jaká je náplň práce, jaké je prostředí, případně jaké vzdělání je pro profesi potřeba. Program vede k zamyšlení se nad těmito otázkami.

Metodický list

Pomůcky 1

Pomůcky 2

Pomůcky 3

Metodická příručka k tématu Člověk a svět práce

Hledáte praktické tipy pro realizaci témat kariérového poradenství a vzdělávání? Využijte metodickou příručku, která vychází z praxe. Popisujeme téma Sebepoznání, ve kterém si žáci mohou vyzkoušet např. Holland party či SMS zpětnou vazbu. Následuje téma Sebeprezentace např. na sociálních sítích (Instagram, LinkedIn) či skrze tvorbu portfolia. V tématu Trh práce lze např. využít databázi firem JCMM či Rodokmen profesí. Téma Pedagogové v kariérovém poradenství zmiňuje specifika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Závěrečné téma Tři přístupy k poradenskému rozhovoru demonstruje přístup Oceňující zvědavost poukazující na tři základní oblasti, kterým lze věnovat v rozhovoru pozornost.

Karty Pestrý svět

Karty mohou sloužit školním výchovným a kariérovým poradcům, školním psychologům i samotným pedagogům při aktivitách zaměřených na práci se skupinou, na sebepoznání, kariérové poradenství, při třídnických hodinách nebo jednoduše jako podnět ke komunikaci a vyprávění.

Mapa kariérového poradenství

Vytvořit fungující koncepci kariérového poradenství školy je dlouhodobý proces plánování, revidování a aktualizování. Na takovou náročnou cestu se hodí mít mapu. Co je kariérové poradenství? Jedná se o komplex aktivit a témat, která se řeší v průběhu vzdělávání na základní a střední škole. Má přesah do dalšího a celoživotního vzdělávání. Cílem je rozvoj takových kompetencí a poskytnutí takových informací, které povedou k tomu, aby žáci převzali zodpovědnost za své rozhodování a byli v budoucnu spokojení a úspěšní ve svém profesním životě.  

Kariérové poradenství kvalitně

Chcete na své škole nastavit nebo rozvinout kariérové poradenství? Chcete vytvořit pozici kariérového poradce nebo podpořit práci toho stávajícího? Právě pro vás je určena tato příručka. Jejím cílem je nabídnout výchozí rámec, jakými směry se při nastavování kvalitních a profesionálních služeb kariérového poradenství ve škole ubírat. Naše metodika je určena jak těm, kteří o zavedení kariérového poradenství ve škole zatím jen uvažují, tak i pro podporu stávajících kariérových poradců, kteří hledají nové impulzy a inspiraci k rozšíření a zkvalitnění služby.

Trh práce

Kdo tvoří trh práce, jak se vyvíjí a jak se na něm pohybovat? Úspěšný pohyb na trhu práce vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, je podmíněn vlastní aktivitou, schopností vyhledávat nebo vytvářet příležitosti, mít realistickou představu i odvahu. Věříme, že následující text vám pomůže užitečně zprostředkovat tato témata vašim žákům.

Sebepoznání

Proces, který není nikdy ukončen, probíhá po celý život, je základem rozvoje člověka, cestou svobody, pravdy a směřováním k moudrosti. Následujícím textem vám chceme poskytnout materiál, díky kterému můžete podpořit proces sebepoznávání u žáků. Můžete jim pomoci dosáhnout takového stupně sebepoznání, aby byli schopni rozhodování v souvislosti se svojí vzdělávací cestou a budoucím pracovním uplatněním.

Kariérová poradkyně/kariérový poradce

Zaměříme – li se na roli kariérového poradce ve škole, jeho hlavním úkolem je vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti za vlastní rozhodování o vzdělávací a profesní dráze. Intervence, které kariérový poradce poskytuje, mají u žáků rozvíjet schopnosti pro řízení jejich vlastní kariéry, mají být dostupné, kvalitní a koordinované. Navzdory vzrůstající poptávce po práci kariérových poradců doposud neexistuje legislativně ustavená pozice kariérového poradce ve škole. Kariéroví poradci jsou tak ve svém vzdělávání a profesním rozvoji odkázání většinou sami na sebe, na svůj úsudek, zájem a chuť a na možnosti, které se jim nabízejí. Následujícím textem bychom rádi kariérové poradce ve školách v jejich roli podpořili.

Koncepce kariérového poradenství

Kariérové poradenství pomáhá lidem při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Cílem kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve škole je, aby žáci dokázali efektivně využívat dostupné informační zdroje, rozhodovali se podle nich a plánovali a řídili svoji kariéru. Všem žákům by měla být zajištěna dostatečná dostupnost poradenství, nabízeny aktivity zaměřené na poskytování kariérových informací pro volbu vzdělávací a profesní dráhy a rozvíjení jejich dovedností pro řízení vlastní kariéry v celoživotní perspektivě. Následujícím textem bychom Vám rádi tuto problematiku přiblížili.

Vzdělávací cesty

Nedílnou součástí kariérového poradenství je pomoc při rozhodování o další vzdělávací cestě, která vede k budoucímu pracovnímu uplatnění. Na základě znalosti vlastních schopností, zájmů, hodnot, silných a slabých stánek si žáci stanovují priority a mohou činit vědomá a svobodná rozhodnutí. K tomu jim napomáhá znalost prostředí a možností, které vzdělávací systém jako takový nabízí – nejen v rámci České republiky a formálního vzdělávání, ale také v zahraničí a v oblasti neformálního a dalšího vzdělávání. Tato znalost bude žákům užitečná nejen v okamžiku aktuálního rozhodování, typicky při přechodu na střední nebo vysokou školu, ale i při získávání nové nebo další kvalifikace v budoucnu, v souvislosti s dynamickými proměnami trhu práce.

Programy pro žáky

Svět práce, sebepoznání, profesní rodokmen nebo profesní typy. Využijte konkrétní materiály pro vaše žáky, stáhněte si jednotlivé listy a rovnou s nimi pracujte ve výuce. Naleznete je pod vedlejší záložkou Metodiky pro výuku. Obsahuje řadu pracovních listů včetně metodik.

Metodický list

Přehled Holland

Pomůcka 1

Pomůcka 2

Pomůcka 3

 

Konference

Pedagog / žák / rodič. Jak by mohla ideálně vypadat spolupráce ohledně kariérní volby žáka? Načerpejte inspiraci a příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí z různých pohledů a možností uchopení tématu z teoretického i praktického hlediska.

Sborník z konference 13. 6. 2018

Spolupráce pro budoucnost - hledání a rozvoj silných stránek. Kolik lidí, tolik jedinečných osobností, silných stránek a talentů. Pojďte s námi objevit skrytý potenciál a zažívat úspěch.

Sborník z konference 12. 6. 2019

 

Dobré klima ve škole – pravidelné hodnocení zaměstnanců

Hodnotící rozhovor by měl mít sebepoznávací, motivační, psychohygienický a komunikační význam. Přináší přehled o atmosféře ve škole, o cílech jednotlivých pedagogů, zlepšuje se firemní kultura a důvěra na pracovišti, pedagogický sbor zná strategii a spolupodílí se na její realizaci, škola získává cenné nápady a podněty – celkově se zvyšuje kvalita procesů ve škole.

Dobré klima ve škole – pravidelná supervize

Supervize přináší prostor pro profesní rozvoj, možnost uvědomění si etických dilemat, možnost dobře zvládnout nejrůznější změny, které ve školství mohou nastat. Během individuální, týmové nebo on-line supervize můžete řešit témata a situace, na které už nechcete být sami. Dopřejte si pravidelný a bezpečný prostor supervize, který Vás podpoří dobře zvládat Vaši náročnou profesi.

Implementační toolbook

Po krátké diskuzi jsme tento dokument nazvali „IMPLEMENTAČNÍ TOOLBOOK“, a to především proto, že nikdo moc neví, co si pod pojmem „toolbook“ má představit. Ideálně by měl obsahovat praktické nástroje. A obdobné je to i s pojmem „Implementace“ – také není lehké jednoduše vysvětlit, co tím básník myslí… Spojení těchto dvou slov se tedy jeví jako zcela ideální…"

Poradcova alchymie

Naše pomůcka má podpořit pedagogy v procesu individuálního kariérového poradenství. Skládá se z psací podložky s tématy pro poradenský rozhovor, metodických listů ke každému z témat a bloku pro záznamy z konzultace.

Metodické listy ke stažení

Portfolio žáka ve Strategii 2030

Strategie 2030+ je jedním z těch dokumentů, o kterých se hodně mluví, ale málokdo je skutečně četl :). A přitom to stojí za to! Zábavné a vzrušující je totiž nejen čtení, ale především uskutečňování různých prvních odvážných kroků při uvádění Strategie do praxe. 

Jedním z těch odvážných kroků může být i zavádění portfolií do škol. 

 

Kariérové poradenství pro žáky základních škol - výběr střední školy

Doporučujeme všem žákům, aby nepodceňovali výběr střední školy a tuto problematiku řešili již v 8. třídě. Žáci tak mají možnost se řádně zamyslet nad tím, jaké povolání by je bavilo a na jakou školu se přihlásit. K tomu mohou využít exkurze do firem, navštívit střední školu, na kterou se chtějí hlásit či si o tom pohovořit s kariérovým poradcem. JCMM nabízí zdarma kariérové poradenství. Žáci a jejich rodiče se mohou přihlásit zde.  

Do čeho se můžete zapojit?

Nabízíme pedagogům základních a středních škol zdarma otevřené supervizní setkání, kde bude prostor pro sdílení,  inspiraci a práci na vašich tématech pod odborným vedením zkušených supervizorek JCMM. Přijít můžete s jakýmkoliv tématem. Setkání je pro vás zdarma v novém moderním prostředí v centru Brna. Další informace a registraci nejdete ZDE

Tipy od zkušených

Kariérové poradenství pro 21. století - Učte se od zkušených lektorů a leaderů, kteří vám přinášejí kvalitní obsah. Online kurz. 

Kurzy pro kariérové poradce - Akreditované kurzy od společnosti EKS. 

Aktuálně