Dobré rady

 

Vše na jednom místě - pokud nenajdeš odpověď na to, co hledáš, napiš nám na: poradime@vyberskoly.cz

 

Vyber oblast, s kterou si nevíš rady, a zjisti si o ní vše důležité. 

 

Před studiem Začátek studia Průběh studia Závěr studia


 

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ pro školní rok 2022/2023 

Informace k 6.9.2021

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Termíny pro podávání přihlášek jsou následující:


a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2021; do 30. listopadu základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek;
b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2022; do 15. března základní škola, jíž je uchazeč žákem, popř. krajský úřad vydá zápisový lístek.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče (§ 876 odst. 3 občanského zákoníku). V případě, že mezi zákonnými zástupci k dohodě nedojde, je třeba, aby se rodiče obrátili na soud, neboť ten jediný může rozhodnout v případech, kdy se rodiče nejsou schopni dohodnout ohledně významných záležitostí dítěte, kam patří i volba vzdělání (viz § 877 a násl. občanského zákoníku).

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Tiskopisy přihlášek ke stažení zde

 

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

 


Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku, je možné konat 1. kolo do konce školního roku (tj. do 31. srpna 2022). V tomto případě se jednotná zkouška koná, pokud ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení tak, aby uchazeči mohli odevzdat přihlášky v termínu do 1. března 2022, jinak se jednotná zkouška nekoná.
V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny: