Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (IVP)

1. Rodiče nezletilého žáka na ZŠ podají žádost řediteli školy o možnost nastavení IVP, a to na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) - např. pedagogicko-psychologické poradny (PPP). 

2. Zletilý student (na SŠ) podá žádost o IVP sám, ale opět na základě písemného doporučení ŠPZ

3. Na SŠ může (za stejných podmínek jako v bodě 2) student také zažádat o IVP ze vážných osobních důvodů. Jinými slovy, nemusí to být pouze student se speciálně vzdělávacími potřebami nebo nadáním. I zde rozhodne o případném povolení IVP ředitel školy.