ŠPZ

Školská poradenská zařízení

 

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání. Primárně jsou služby těchto pracovišť zaměřeny na žáky, studenty, rodiče a zákoné zástupce, školy a školská zařízení.

 

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

Poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol. Jejich činnost spočívá zejména ve zjišťování školní zralosti v souvislosti s doporučováním odkladu školní docházky či předčasného nástupu do školy apod.

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

Poskytují služby v oblasti psychologické, speciálně-pedagogické a sociální. Zaměřují se na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol a nabízí poradenství zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a metodickou podporu školám . Primární cílovou skupinou jsou tedy žáci s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, žáci s vadami řeči a žáci s poruchou autistického spektra.

Středisko výchovné péče (SVP)

Střediska výchovné péče zajišťují preventivně-výchovnou péči pro děti, žáky a studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování. Svou intervenci poskytují také rodičům (zákonným zástupcům) nebo škole.