ŠPP, ŠPZ

ŠPZ (školská poradenská zařízení)

  • zajišťují diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání
  •  pro žáky, studenty, rodiče a zákoné zástupce, školy a školská zařízení
  • řadíme sem:

SVP (středisko výchovné péče) poskytování poradenských speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování  apod.

SPC (speciálně pedagogické centrum) se zaměřuje na pomoc dětem se zdravotním postižením na všech typech škol.

PPP (pedagogicko-psychologické poradny)  poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči.

Seznamy ŠPZ v Jihomoravském kraji najdete zde .

ŠPP (školní poradenská

pracoviště)

  • Poskytují pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům, rodičům a zákonným zástupcům.
  • Provádějí ji školní psychologové a speciální pedagogové.
  • Zaměřují se na rizika, která by mohla ohrozit vzdělávací proces žáka.
  • Nejvíce se orientují na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP) - nadaní žáci i žáci potřebující podporu.
  • Spolupracují s výchovnými poradci i metodiky prevence.