Další informace

•    Studium je možné přerušit na dobu dvou let, žák pokračuje ve studiu po uplynutí této doby v daném ročníku nebo v případě  prokázání odpovídajících znalostí pokračuje ve vyšším ročníku.
•     Ředitel školy je povinen přerušit studium žákyně z důvodů těhotenství a mateřství, pokud by to bylo pro žákyni ohrožující nebo pokud to doporučí lékař.
•    Ředitel může žákovi povolit opakování ročníku, pokud ukončil řádně povinnou školní docházku a na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být ohodnocen.